Informacja dla turystów: COVID-19


Dbajmy wspólne o nasze zdrowie.

Nie ma na to lepszego sposobu niż rześkie i czyste górskie powietrze. W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Stacja Narciarska Biały Jar oferuje nie tylko mnóstwo radości z jazdy na nartach, ale także szereg dodatkowych możliwości. Dlatego bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju to na zimę 2020 / 2021 wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom jak i mieszkańcom Karpacza.Procedury podzieliliśmy na trzy najważniejsze obszary naszej działalności


Pamiętajcie o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa

Ważne jest, aby każdy z nas przyczyniał się do zapewnienia bezpiecznych warunków. Dlatego prosimy o przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych:Bezpieczeństwo przede wszystkim

 • Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej to prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu, tak by nie narażać siebie jak i inne osoby.
 • Zgodnie z zaleceniami w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość / turysta nie powinien zostać wpuszczona na teren stacji narciarskiej. Osoba taka powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Rekomenduje się, aby - o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego - na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej.


Baza noclegowa i gastronomia:

Obecnie do 27 grudnia zgodnie z wytycznymi baza noclegowa będzie obsługiwać tylko i wyłącznie pobyty realizowane w ramach podróży służbowych. Punkty gastronomiczne będą funkcjonować, ale tylko z opcją na wynos.

Nie zwlekaj

Jeśli podczas pobytu wystąpią objawy COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, duszność itp.), Należy natychmiast zadzwonić 999 albo 112 i zgłosić telefonicznie fakt obsłudze stacji narciarskiej lub obiektu noclegowego w którym się zatrzymaliśmy. Odpowiednie instrukcje i wszystkie dalsze kroki zostaną przekazane podczas rozmowy (pełna procedura dla poszczególnych obszarów znajduje się również na tej stronie.

Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamiętaj:

 1. Zwiększyliśmy odległość między pracownikami oraz wprowadź rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe)

 2. Podzieliliśmy kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.

 3. Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).

 4. Zapewniliśmy kosze, do których trafiać będą zużyte materiały oraz zdbamy o ich regularne opróżnianie.

 5. Ograniczyliśmy korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz.

 6. Zapewniliśmy płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, łazienki, bary, restauracje przy stokach, itp.). Dbamy, aby dozowniki były regularnie napełniane.

 7. Przeprowadzamy i monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów).

 8. Zapewniliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19.

 9. W miarę możliwości zapewniamy bezdotykowe wejście do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Poniżej szczegółowe instrukcje.

Wytyczne dla funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.

 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

Uregulowanie szczególne obejmujące Etap odpowiedzialności oraz Etap Stabilizacji

Poniżej zostały wskazane rozwiązania szczególne obejmujące Etap odpowiedzialności oraz Etap stabilizacji. Wytyczne te powinny być stosowane w pierwszej kolejności, a dopiero następnie – odpowiednio – powinny być stosowane wytyczne ogólne zamieszczone w dalszej części opracowania.

Etap odpowiedzialności

W przypadku Etapu odpowiedzialności, przedsiębiorcy z Branży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie najdalej idący reżim sanitarny obejmujący:

- prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

- zamknięcie stref gastronomicznych zgodnie z wytycznymi dla tej branży w trakcie trwania Etapu odpowiedzialności

Etap stabilizacji

W przypadku Etapu stabilizacji, przedsiębiorcy z Branży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie następujący reżim sanitarny:

- ograniczenie w postaci:

 1. Strefa czerwona - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 2. Strefa żółta - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 75 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
 3. Strefa zielona - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 50 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

- gastronomia oraz hotele działają na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla strefy zielonej, żółtej lub czerwonej

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.

  1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Wyposażenie obsługi / pracowników zorganizowanych terenów narciarskich i kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich w środki ochrony indywidualnej, w tym środki zasłaniające nos i usta, rękawiczki oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

  3. Zalecenia dla pracowników:

  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy (a także za każdym razem przed założeniem oraz po ściągnięciu rękawiczek) obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekcja rąk za pomocą środka dezynfekującego;

  • w przypadku wykonywania obowiązków polegających na kontakcie bezpośrednim z klientami, koniecznym jest nosić osłonę nosa i ust (rekomendowane maseczki medyczne), oraz ewentualnie rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków pracowniczych i zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników;

  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce;

  • nie podawać dłoni i unikać bliskiego kontaktu podczas powitania;

  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej i regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze, włączniki urządzeń czy biurka;

  • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł;

  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;

  • w przypadku pracowników wypożyczalni – koniecznym jest każdorazowa dezynfekcja sprzętu oddawanego przez wypożyczających.

  1. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia.

  2. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw;

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów
   w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki);

  • dezynfekcja przestrzeni wspólnych przed udostępnieniem jej kolejnej grupie pracowników.

  1. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  2. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia (patrz dalej) i skuteczne poinstruowanie pracowników.

  3. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.

  4. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.

  5. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 (jeśli to możliwe, nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych).

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.

  1. Zaleca się podzielenie zorganizowanych terenów narciarskich na odrębne strefy obejmujące stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie, punkty restauracyjne.

  2. Zaleca się umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich, stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości oraz ich regularne uzupełnianie.

  3. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących przejazdów (patrz poniżej) stosuje się zasadę dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.

  4. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.

  5. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz wypożyczalniach na terenie stacji turystyczno-narciarskiej.

  6. Rekomendowane podjęcie działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia.

  7. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

  8. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.

  9. Umieszczenie na terenie stacji turystyczno-narciarskiej (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

  10. Zapewnienie sprzętu i środków oraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

  11. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności bieżące dezynfekowanie, toalet, blatów, klamek, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.

  12. Cały personel stacji turystyczno-narciarskiej jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust.

  13. Zaleca się systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

  14. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

  15. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  16. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowe dezynfekowanie całości sprzętu otrzymanego od wypożyczających.

  17. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów stacji turystyczno-narciarskiej o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim.

  Gastronomia - procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca- technologia/gastronomia

  Noclegi – procedury zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/ hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

  W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej – przy czym koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust W innych przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób I stosowanie ograniczeń zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Rekomenduje się podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

  Rekomenduje się informowanie klientów, aby - o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.

  1. Obowiązek zapoznania personelu stacji turystyczno-narciarskiej odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

  2. Pracownicy i obsługa stacji turystyczno-narciarskiej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

  3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
   i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

  4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu, poinformować go o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej.

  5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Po opuszczeniu pomieszczenia należy je wywietrzyć i zdezynfekować.
   w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Po opuszczeniu pomieszczenia należy je wywietrzyć i zdezynfekować.

  6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).

  7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
  u gościa / klienta.

  1. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu.

  2. Klient powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112, a także o konieczności unikania transportu zbiorowego w drodze do miejsca pobytu/ podmiotu leczniczego

  3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).

  4. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient, wraz danymi do szybkiego kontaktu (nr tel komórkowego, adres e-mail) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z informacjami na https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia do których została dostosowana działalność gastronomiczna w stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar.

Cel wdrażanych procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.

 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

 1. Osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia zapewniamy rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

 2. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zalecamy noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

 3. Zgodnie z rekomendacją:

 • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

 • ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wprowadzono ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

 • ustalono stałe, jak najmniej licznych  zmian pracowników, jeśli jest to możliwe w związku ze standardami czasu pracy,

 • ograniczyliśmy interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnialiśmy czyszczenie i mycie pomieszczeń pomiędzy zmianami,

 • tam gdzie to możliwe, wykorzystujemy do komunikacji na odległość, metod takich jak telefon komórkowy lub radio,

 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

 • restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

 • utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

 • stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

 1. Zadbaliśmy o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.

Zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych gości (klientów)

 1. Zwracamy szczególną uwagę na:

 • Dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).

 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.

 • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.

 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.

 • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.

 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.

 • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.

 • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.

 1. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

 2. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.

 3. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi).

 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.

 5. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:

  • mycia rąk

  • dezynfekcji rąk

  • zdejmowania i zakładania rękawiczek

  • zdejmowania i zakładania maseczki.

 6. Przestrzenie samoobsługowe dostępne pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.

 7. Usługa na miejscu:

  • przynoszenie zamówień na tacach (dostarczenie do stolika nie dotyczy food court albo przypadków, kiedy restauracja nie udostępnia sama stolików),

  • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

 8. Usługa na  wynos:

  • wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,

  • bezkontaktowe wydawanie zamówień,

  • zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).

 9. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy/obsługa lokalu jest poingformowana, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.

 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 1,5 m  od pozostałych osób.

 5. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z informacjami na https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia do których została dostosowana działalność Villi Winterpol w stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar.

Cel wdrażanych procedur

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie Villi, stosownie do możliwości.

 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m Wyposażenie obsługi Villi w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

 4. Zalecenia dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dokładamy wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.

 9. Obowiązek stosowania przez dostawców Villi środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa w Villi Winterpol

 1. Na terenie Villi zapewniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

 2. Zapewniamy możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 1,5 metra).

 5. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

 6. Bieżące dezynfekowanie, ogólnodostępnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

 7. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

 8. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.

 9. Po każdym gościu (kliencie) zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.

 10. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.

 11. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

 12. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach ogólnego dostępu.

 13. Możliwość korzystania z suszarek nadmuchowych oraz suszarek do włosów w łazienkach pokojowych po spełnieniu następujących warunków:

  • zameldowani goście są z tego samego środowiska ( pomieszczenie sanitarnohigieniczne nie będzie udostępniane innym gościom hotelowym),

  • łazienka pokojowa zostanie gruntownie sprzątnięta i zdezynfekowana po wymeldowaniu gości ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia suszarki nadmuchowej tj. umywalka wraz z armaturą, podłoga, jak również bliskie powierzchnie, w tym również sama suszarka.

 14. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń Villi bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

 15. Funkcjonowanie restauracji w Villi zgodnie z zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

 16. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom po każdym użyciu.

 17. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Villa ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu Villi (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

 18. Wyznaczyliśmy i przygotwaliśmy (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 19. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 20. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania Villi odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

 2. Pracownicy i obsługa Villi została poinstruowana, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Jeśli gość mieszka w Villi – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Klauzula informacyjna | Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.